3RW4900-0KC00 Mô đun truyền thông 3RW44 >= E06

Mã sản phẩm: 3RW4900-0KC00 – Mô đun truyền thông 3RW44 >= E06
 Thông số kỹ thuật:

Communication module PROFIBUS for SIRIUS soft starter 3RW44 Required firmware version 3RW44 >= *E06* (3RW4900-0KC00)